Carol Haerer

  1. Ed Clark, Carol Haerer, Ted Kurahara
    March 8 – April 7, 1990